Shuffle an Array

Shuffle an Array

Write a Javascript function to shuffle an array.